KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK KURALLARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Mavi Depo olarak kişisel verilerinizin güvenliği için azami hassasiyet göstermekteyiz. Firmamız, 6698 Sayılı Kanun’da tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenebilmesine ve saklanılmasına özen göstermekteyiz. Kişisel verileriniz, aşağıdaki kapsam ve şartlarda işlenmektedir.

Tanımlar;

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgidir ve kişinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal veya psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması veya kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm hallerini kapsar.

Özel nitelikli kişisel veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel verileri işleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türleri bu kapsama girmektedir.

Kişisel veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurum: Kişisel Verileri Korumu Kurumu

Politika: Mavi Depo Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası

GİZLİLİK KURALLARI

Su yalıtım ve yapı kimyasalları üretimi konusunda hizmet vermekte olan Mavi Depo firması; faaliyetlerini gerçekleştirebilmek adına, kefillerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının, müşterilerinin, ziyaretçilerinin ve iş başvurusunda bulunmak suretiyle ya da diğer herhangi bir amaç veya kanal vesilesi ile ilişki tesis eden diğer gerçek kişilerin kişisel verilerini, KVKK Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde işlemektedir.

İşbu politikanın amacı, Mavi Depo’nun yürüttüğü bu işleme faaliyetleri ve kişisel verilerle ilgili sistemler konusunda açıklamada bulunarak ilgili kişileri bilgilendirmek ve böylece kişisel veriler hususunda şeffaflık sağlamaktır. Bu bağlamda, Mavi Depo KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesini, bu işlemeye konu alınan veri sahiplerini ve bu kişilerin haklarını, çerez ve benzeri teknolojilerinin kullanımı ile birlikte işbu politikada detaylandırarak açıklamış bulunmaktadır.

‘Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Dayanakları’

Mavi Depo ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla;

• Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek,

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz ve/veya ortaklarımız tarafından yapılması,

• İş ortaklarımız, yetkili satıcılar, yetkili servisler ve tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

• Müşteri kayıtları oluşturulması ve yönetilmesi ile kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

• Müşterilerimizi yenilikler, kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek,

• Hizmet şartlarımızda meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,

• Müşteri memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizinin yürütülmesi,

• İnternet sitemizi diğer iletişim ve satış kanallarımızı müşterilerin ne şekilde kullandığına dair analiz yapmak ve müşterilere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı özgün hale getirmek,

• Müşteri şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması, iş ve operasyonların sürdürülmesi, Şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,

• Garanti yükümlülüğünün yerine getirilmesi,

• Satışa bağlı faturalandırma da dâhil olmak üzere; mali, muhasebe ve finansal işlemlerin yürütülmesi, risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,

• Satış sonrası desteğe ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Marka bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen fuar, sergileme, sponsorluk ve benzeri potansiyel müşteri etkinliklerinde potansiyel müşteriler ile temasa geçilmesi, aktif ziyaret ve etkinlik planlamasının yapılması ve bu suretle potansiyel tüketicilerin belirlenmesi ve tüketicilerin kampanyalardan haberdar edilmesi, 

• Hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda ve aynı zamanda ilgili başvuruları inceleyecek mercilerden gerekli bilgi ve onayların temini, 

• Yasal hakları belirlemek ve bunları savunmak; faaliyetlerimizi veya iş ortaklarımızın faaliyetlerini, haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya malımızı ve/veya sizin veya başkalarının bu sayılan varlıklarının korunması ve kullanılabilir çarelerin uygulanması veya zararımızın sınırlandırılması,

• Risk yönetiminin yapılması, iş sürekliliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,

• Pazar araştırmalarının yapılması, ürün ve hizmetlere bağlılığının sağlanması ve/veya artırılmasına yönelik aktivitelerin planlanması ve düzenlenmesi

Gibi amaçlarla KVKK m.5 ve m.6 uyarınca bilgilerinizi toplamakta ve işlemektedir.

Mavi Depo açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verileriniz kapsamında:

• Adınızı, soyadınızı, fotoğrafınızı, adresinizi, mesleğinizi, vergi mükellefi olma durumunuzu, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgileriniz ile veri sahibini tanıtıcı bilgilerinizi,

• Kimlik, ehliyet ve pasaport bilgilerinizi,

• Güvenlik kamerası görüntü kayıtlarınızı,

• Telefon ile gerçekleşen görüşme kayıtlarınızı,

• Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,

• Ürün sipariş bilgilerinizi,

• Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,

• İnternet sitemiz ve diğer iletişim kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,

• Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi,

• Fiyatlandırma, mutabakat, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı finansal verileri

Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak, elektronik ortamda, tanıtım ve sponsorluk etkinliklerinde, Mavi Depo’nun iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlar, anlaşmalı satıcılar, anlaşmalı kurum siteleri, web sayfamızı ziyaretiniz ve benzeri diğer kanallar ile otomatik yahut şirket içerisindeki kapalı devre kamera kayıtları, telefon görüşme kayıtları, insan kaynakları ve muhasebe tarafından form doldurulması ile yazılı, sözlü, görsel ya da elektronik ortamda çerezler ve benzeri teknolojiler ile toplayabilir.

Mavi Depo açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:

• İş ortaklarıyla,

• Çalışanlarıyla, grup şirketleriyle, hizmet sağlayıcılarıyla, işlemlerinizi gerçekleştiren yetkili acenteleriyle, bölge sorumlularıyla, yetkili satıcılarımızla www.mavidepo.com internet sitemizde firmalarımıza ait bilgilendirmeler mevcuttur),

• Mevzuat gereği yurtiçi ve yurtdışında yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla,

• Lojistik firmaları, etkinlik şirketleri, dijital ajanslar, çağrı merkezi hizmet sunucuları, denetim şirketleri, bankalar, finans kuruluşları, noterler, hukuk, SGK, vergi vb. alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarıyla,

• Yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle,

• Faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükteki yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile ilgili idari mercilerle paylaşabilir.

Her zaman Şirketimize başvurarak:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve yurt dışında veri aktarımı için uygulanan teknik ve idari tedbirleri öğrenme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıdaki haklardan birinin kullanılması amaçlı olarak veri sahiplerinden gelecek talepler, Veri Sahiplerinden Gelen Taleplerin Yönetimi Prosedürü kapsamında en kısa ve en geç 30 gün içerisinde karşılanacaktır.

Taleplerin Mavi Depo tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması halinde kişisel verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler Mavi Depo tarafından talep edilebilir. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

Kullanıcı / Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK’nın ilgili hükümlerine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine göre kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Mavi Depo işbu Aydınlatma Metninde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Aydınlatma Metninin www.mavidepo.com sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. 

Çerezler Ve Benzeri Teknolojiler

Genel Kullanılmakta olan internet tarayıcısı aracılığı ile internet ağ sunucusu tarafından kullanıcıların cihazlarına gönderilen küçük veri dosyaları çerez olarak anılmakta olup, internet siteleri bu çerezler vasıtası ile kullanıcıları tanımaktadır ve çerezlerin ömrü tarayıcı ayarlarına bağlı olarak farklılaşmaktadır. Bu çerezler, Mavi Depo tarafından yönetilmekte olan sistemler aracılığıyla oluşturulmakla birlikte, aynı zamanda Mavi Depo tarafından yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılar kullanıcıların cihazlarına benzeri teknolojiler yerleştirerek IP adresi, benzersiz tanımlayıcı ve cihaz tanımlayıcı bilgileri edinebilmektedir. Ayrıca, Mavi Depo sistemlerinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik politikalarına tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk Mavi Depo‘ya ait olmamaktadır ve bu bağlamda ilgili link kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması önerilmektedir.

Çerez Türleri Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:

Oturum Çerezleri: İnternet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve Mavi Depo kurumsal internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.

Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve Mavi Depo kurumsal internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.

Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve Mavi Depo kurumsal internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.

Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve Mavi Depo kurumsal internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Çerezlerin Kullanım Amaçları Mavi Depo tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

Operasyonel amaçlı kullanımlar: Mavi Depo, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut ta düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.

İşlevselliğe yönelik kullanımlar: Mavi Depo, sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.

Performansa yönelik kullanımlar: Mavi Depo, sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

Reklam amaçlı kullanımlar: Mavi Depo, kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

Çerezleri Devre Dışı Bırakmak Çerez kullanımı birçok tarayıcıda önceden tanımlı bir şekilde seçili olarak bulunmaktadır ve kullanıcılar bu seçim durumunu tarayıcı ayarlarından değiştirebilmekte ve dolayısıyla da mevcut çerezleri silip ileriki çerez kullanımlarını da reddedebilmektedir; nitekim çerez kullanımının iptal edilmesi halinde Mavi Depo sistemlerindeki bir takım özelliklerden faydalanılamaması söz konusu olabilmektedir. Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.

Sabit Telefon: 02163715025

Cep Telefonu: 05336540170

WhatsApp: 05336540170

E-Posta: info@mavidepo.com

Adres: Çavuşoğlu Mh. Çavuşoğlu Cd. Müşerref Apt. No: 17/1 Kartal/İstanbul